Algemene voorwaarden van het event atelier gevestigd in Almere, met KvK-nummer: 57929033

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst die wordt verleend door het event atelier Almere.

Bezoekers dienen hun eigendommen en van eventuele bezoekers te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de overeenkomst. het event atelier Almere is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van daden – al dan niet door onoplettendheid-  of het gedrag van derden.

Offertes vergaderingen en bijeenkomsten

Een verstuurde offerte of aanbieding voor een vergaderruimte is vrijblijvend en tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij het event atelier Almere anders aangeeft.

Na 14 dagen (tenzij anders aangegeven) komt de offerte te vervallen als het niet per e-mail bevestigd is.

De huurder is gebonden aan de offerte wanneer per e-mail akkoord is gegeven en tijdig door ons is ontvangen. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij huurder.

Betaling en annulering vergaderen en bijeenkomsten

Een boeking van een vergaderruimte of de gehele ruimte kan tot twee maanden voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum.

Annuleren kan kosteloos tot 14 dagen voor de boekingsdatum.

Bij annulering van 7 tot 14 dagen voor de boekingsdatum wordt 25% van de offerte in rekening gebracht.
Bij annulering binnen 7 dagen voor de boekingsdatum wordt 50% van de offerte in rekening gebracht.
Bij annulering de dag voor of op de dag van de boeking, is het volledige offertebedrag verschuldigd.

het event Atelier Almere behoudt zich het recht voor de boeking te annuleren tot uiterlijk 2 maanden voorafgaande de vergadering plaatsvindt. De huurder wordt hierover op de hoogte gesteld. het event atelier Almere zal het door de huurder betaalde bedrag restitueren. Indien mogelijk biedt het event atelier Almere een alternatieve datum aan. Indien de huurder hier gebruik maakt wordt het bedrag niet gerestitueerd.

Betaling en annulering flexwerken

Betaling van een dagpas of strippenkaart wordt vooraf voldaan. Het boeken van een flexplek gaat via het boekingssysteem. Een boeking om te flexwerken kan tot 12:00 uur op de dag vóór aankomst kosteloos worden verplaatst naar een andere datum. Bij annulering na 12:00 uur op de dag vóór aankomst of bij annulering op de dag zelf, wordt 100% van de kosten in rekening gebracht. 

het event Atelier Almere behoudt zich het recht voor de dagpas te annuleren tot uiterlijk 48 uur voorafgaande de dag van boeking. De boeker wordt hierover op de hoogte gesteld. het event atelier Almere zal het door de boeker betaalde bedrag restitueren. Indien mogelijk biedt het event atelier Almere een alternatieve datum aan. Indien de boeker hier gebruik maakt, wordt het bedrag niet gerestitueerd.

Betaling en annulering abonnementen voor flexwerken

Het abonnement gaat in per de ingangsdatum die bij de online aanmelding werd opgegeven. Het abonnement wordt automatisch stilzwijgend maandelijks verlengd. Je kunt dagen niet opsparen.

Als je een abonnement neemt, krijg je 25% korting op de vergaderruimtes, korting op events en mag je  voor maximaal 1 uur per dag een relatie uitnodigen. 

Maximaal een dag per week kan de gehele locatie afgehuurd worden voor evenementen. Deze dag zijn de flexplekken niet toegankelijk. Restitutie is niet mogelijk.

De opzegtermijn is één maand. De huurder kan opzeggen door een e-mail te sturen. Deze e-mail is tevens het bewijs van afmelding. De huurder ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de opzegging. De opzegging is definitief zodra de huurder hiervan een bevestiging heeft ontvangen. Restitutie van abonnementsgelden (van de maand waarin wordt opgezegd) vindt echter niet plaats.

Geheimhouding

Zowel de huurders als het event atelier Almere zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij zij bij wet of door de rechter hiervan worden verschoond. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van het event atelier Almere is beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door cliënt aan het event atelier Almere betaalde vergoedingen exclusief BTW, tot maximaal EUR 500,-.

Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 3 maanden na de dag waarop cliënt bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van het event atelier Almere voor die schade.

Bezoekers en huurders kunnen contact opnemen met het event atelier Almere bij ontevredenheid over
de dienstverlening. Stuur een e-mail met daarin de klacht zo uitgebreid mogelijk beschreven. Er zal dan samen gekeken worden naar een passende oplossing.

Overmacht

Mocht het event atelier Almere door een technische storing of ander probleem tijdelijk niet toegankelijk zijn, is het event atelier Almere hiervoor niet voor aansprakelijk. Zodra de locatie langer dan 48 uur dicht moet blijven, zal dit naar evenredigheid gecompenseerd worden met de huurders van de flexplek. Met boekers van een vergaderruimte of evenement wordt gekeken naar een passende oplossing.

Toepasselijk recht

het event atelier Almere is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de huurder niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Op alle overeenkomsten tussen bezoekers van het event atelier Almere is Nederlands recht van toepassing.