Algemene voorwaarden van het event atelier gevestigd in Almere, met KvK-nummer: 57929033

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere dienst die wordt verleend door het event atelier Almere.

Bezoekers dienen hun eigendommen en van eventuele bezoekers te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de overeenkomst. het event atelier Almere is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg zijn van daden – al dan niet door onoplettendheid-  of het gedrag van derden.

Reserveren en offertes
Als de ruimte op de gewenste datum beschikbaar is, kan het in optie gezet worden voor maximaal 48 uur. 

Een verstuurde offerte of aanbieding is vrijblijvend en tot 14 dagen na dagtekening geldig, tenzij het event atelier Almere anders aangeeft. Na 14 dagen (tenzij anders aangegeven) komt de offerte te vervallen als het niet per e-mail bevestigd is.

De huurder is gebonden aan de offerte wanneer per e-mail akkoord is gegeven en tijdig door ons is ontvangen. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij huurder.

Een geaccepteerde offerte kan alsnog met onmiddellijke ingang door of namens het event atelier worden opgezegd, dan wel worden geweigerd.

Annuleren
Na het bevestigen van een boeking zijn er bij annuleren kosten verbonden. 

Langer dan 8 weken van tevoren: 10% van de offerte 
8 tot 4 weken van tevoren: 25% van de offerte
4 tot 2 weken van tevoren: 50% van de offerte
2 weken tot 2 dagen van tevoren: 75% van de offerte
de dag ervoor of op de dag zelf: 100% van de offerte

het event Atelier Almere behoudt zich het recht voor de boeking te annuleren tot uiterlijk 2 maanden voorafgaande de vergadering plaatsvindt. De huurder wordt hierover op de hoogte gesteld. het event atelier Almere zal het door de huurder betaalde bedrag restitueren. Indien mogelijk biedt het event atelier Almere een alternatieve datum aan. Indien de huurder hier gebruik maakt wordt het bedrag niet gerestitueerd. 

Factuur en betaling
Facturatie vindt de eerstvolgende werkdag na de bijeenkomst plaats. Wij hanteren een betalingstermijn van 14 dagen.

Betaling en annulering abonnementen voor flexwerken

Het abonnement gaat in per de ingangsdatum die bij de online aanmelding werd opgegeven. Het abonnement wordt automatisch stilzwijgend maandelijks verlengd. Je kunt dagen niet opsparen.

Als je een abonnement neemt, krijg je 25% korting op de vergaderruimtes, korting op events en mag je  voor maximaal 1 uur per dag een relatie uitnodigen. 

Maximaal een dag per week kan de gehele locatie afgehuurd worden voor evenementen. Deze dag zijn de flexplekken niet toegankelijk. Restitutie is niet mogelijk.

De opzegtermijn is één maand. De huurder kan opzeggen door een e-mail te sturen. Deze e-mail is tevens het bewijs van afmelding. De huurder ontvangt binnen 5 werkdagen een bevestiging van de opzegging. De opzegging is definitief zodra de huurder hiervan een bevestiging heeft ontvangen. Restitutie van abonnementsgelden (van de maand waarin wordt opgezegd) vindt echter niet plaats.

Geheimhouding

Zowel de huurders als het event atelier Almere zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen, tenzij zij bij wet of door de rechter hiervan worden verschoond. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhoudingsplicht blijft bestaan na beëindiging van de opdracht.

Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van het event atelier Almere is beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door cliënt aan het event atelier Almere betaalde vergoedingen exclusief BTW, tot maximaal EUR 500,-.

Vorderingen tot betaling van schadevergoeding vervallen door verloop van 3 maanden na de dag waarop cliënt bekend werd met de schade en de mogelijke aansprakelijkheid van het event atelier Almere voor die schade.

Boekers en bezoekers kunnen contact opnemen met het event atelier Almere bij ontevredenheid over
de dienstverlening. Stuur een e-mail met daarin de klacht zo uitgebreid mogelijk beschreven. Er zal dan samen gekeken worden naar een passende oplossing.

Overmacht

Mocht het event atelier Almere door een technische storing of ander probleem tijdelijk niet toegankelijk zijn, is het event atelier Almere hiervoor niet voor aansprakelijk. In overleg met de boekers wordt gekeken naar een passende oplossing.

Toepasselijk recht

het event atelier Almere is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard indien de boeker niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of kenbaar geworden tegen de gewijzigde voorwaarden bezwaar heeft gemaakt.

Op alle overeenkomsten tussen bezoekers van het event atelier Almere is Nederlands recht van toepassing.